Kanał: Żnin

Metryczka

 • Widownia: 1157
 • Produkcja: 2018
 • Zdjęcia: Urząd Miejski w Żninie
 • Montaż: Urząd Miejski w Żninie
 • Realizacja: Urząd Miejski w Żninie

Opis

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Złożenie ślubowania przez radnego.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Żnina z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Żnin na 2018 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ze względu na niezrealizowane kwoty tych wydatków do końca 2018 roku oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji Gminy Żnin.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na części nieruchomości położonej w Żninie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie i Rydlewie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wcześniejsze rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Rydlewie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Rydlewie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia członków do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Żnin.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Żnin.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z systemem napowietrzania i przepompowni ścieków.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działalność Burmistrza Żnina.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Żninie na 2019 rok.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy na 2019 rok stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie.
 27. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie i ich przewodniczących.
 28. Wolne wnioski i informacje.
 29. Zakończenie.


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze