Kanał: Żnin

Metryczka

 • Widownia: 1008
 • Produkcja: 2019
 • Zdjęcia: Urząd Miejski w Żninie
 • Montaż: Urząd Miejski w Żninie
 • Realizacja: Urząd Miejski w Żninie

Opis

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad V i VI sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Żnina z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Żnin na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie przy ul. Dąbrowskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie przy ul. Szkolnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Przemysłowej. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości położonej w Brzyskorzystewku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości położone w Brzyskorzystwi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Podgórzynie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Śniadeckich 26 w Żninie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy położony w Żninie przy ul. 700-lecia.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy położony w budynku przy ul. Śniadeckich w Żninie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej przy ul. Gnieźnieńskiej w Żninie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Jadownikach Rycerskich.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy położony w budynku na nieruchomości przy ul. Potockiego w Żninie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żnin Cukrownia".
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Wawrzynki i Januszkowo.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żnin Centrum".
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Żnin.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żnin w 2019 roku".
 23. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żnin.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Żnin na rok 2019.
 25. Informacja o sposobie realizacji uchwały nr XV/145/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Żnin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w roku 2018.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Żnin.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci obwodów prowadzonych przez gminę Żnin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 28. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w prowadzonych przez gminę Żnin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Żnin miejsca realizacji obowiązku szkolnego.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie utworzenia nowego osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Żnin na terenie miasta Żnina oraz nadanie statutu nowopowstałemu osiedlu i treści tego statutu.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2018 rok.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Żnina.
 34. Podjęcie uchwały w sprawie nadania księdzu kanonikowi Stanisławowi Talaczyńskiemu  tytułu "Zasłużony dla Gminy Żnin".
 35. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Adamowi Rogowskiemu tytułu "Zasłużony dla Gminy Żnin".
 36. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Ignacemu Kazimierzowi Kolasińskiemu tytułu "Zasłużony dla Gminy Żnin".
 37. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Eligiuszowi Kwiatkowskiemu tytułu "Zasłużony dla Gminy Żnin".
 38. Wolne wnioski i informacje.
 39. Zakończenie.


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze