Kanał: Żnin

Metryczka

  • Widownia: 1176
  • Produkcja: 2019
  • Zdjęcia: Urząd Miejski w Żninie
  • Montaż: Urząd Miejski w Żninie
  • Realizacja: Urząd Miejski w Żninie

Opis

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Żnina z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Żninie na temat bezpieczeństwa w Gminie Żnin.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/ niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Żnina.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Wenecka w terminie od 29.06.2019 do 24.07.2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Wenecka w terminie od 26.07.2019 do 24.08.2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia nowego osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Żnin.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 6 w Żninie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia nowego osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Żnin.
19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu Nr 7 w Żninie.
20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Żnin przez inne niż gmina Żnin osoby prawne i osoby fizyczne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości.
22. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Żninie oraz nadania jej statutu.
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż pomieszczenia położonego w Gorzycach.
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Świerkowej.
27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Sosnowej.
28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Sosnowej.
29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy położony w budynku przy ul. Śniadeckich w Żninie.
30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.
31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie przy ul. Mickiewicza.
32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie przy ul. Aliantów.
33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzyskorzystwi.
34. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicach: Mickiewicza, Spokojnej, Zamkniętej i Dworcowej w Żninie.
35. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości położonej w Brzyskorzystewku.
36. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność gminy Żnin położonej w Żninie.
37. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Podgórzynie.
38. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniodawczego ds. wyboru ławników do sądów powszechnych.
39. Wolne wnioski i informacje.
40. Zakończenie.


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze