Kanał: Żnin

Metryczka

  • Widownia: 776
  • Produkcja: 2019
  • Zdjęcia: Urząd Miejski w Żninie
  • Montaż: Urząd Miejski w Żninie
  • Realizacja: Urząd Miejski w Żninie

Opis

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad XII i XIII sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Żnina z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zaprezentowanie przez przedstawiciela PCPR w Żninie idei rodzicielstwa zastępczego i informacji na temat pieczy zastępczej.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Żnin na 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości położonej w Jadownikach Bielskich.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Żninie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Żninie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Sulinowo.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 relacji Latkowo-Wrzosy na terenie gminy Żnin.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Podgórzynie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych sołectw - sołtysów oraz rad sołeckich na terenie gminy Żnin, w Sołectwach Dobrylewo i Wilczkowo.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Żnin.
18. Sprawozdanie Burmistrza Żnina z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie dokumentu pn.: Roczny Program Współpracy Gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminie Żnin.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023.
22. Wolne wnioski i informacje.
23. Zakończenie.


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze