Kanał: Żnin

Metryczka

  • Widownia: 570
  • Produkcja: 2020
  • Zdjęcia: Urząd Miejski w Żninie
  • Montaż: Urząd Miejski w Żninie
  • Realizacja: Urząd Miejski w Żninie

Opis

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Żnina z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Anny i Alfreda Krzyckich w Słębowie poprzez likwidację podporządkowanej jej szkoły filialnej w Cerekwicy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej w Żninie użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej w Żninie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Sobiejuchach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Dobrylewie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości położonych w Żninie przy ul. Towarowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Żninie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Brzyskorzystwi.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na części nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Żninie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Potockiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Kierzkowo.
17. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 32 położonej w miejscowości Dochanowo.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żnin
23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Żnin Osiedlu nr 6 w Żninie.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Żninie do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Żnin.
25. Wolne wnioski i informacje.
26. Zakończenie.


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze